REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Wigilijny

(„Konkurs”)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin konkursu „Wigilijnego” zwanego dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród oraz postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjno – marketingowe mają charakter wyłączenie informacyjny.

2. Organizatorem konkursu, organizowanego pod nazwą: „Konkursem Wigilijnym”, zwanego dalej “Konkursem” jest DNS Group Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 48/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669651 zwana dalej “Organizatorem”.

3. Konkurs prowadzony będzie w dniach 19-22 grudnia 2017 roku na terenie siedziby DNS Group Sp z o.o. przy ulicy Menueta 28 w Warszawie, zwanej dalej „Siedzibą”.

4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu:

1) w siedzibie Organizatora przy ul. Menueta 28;

2) na stronie internetowej: www.dnsgroup.pl/regulamin

§ 2

Uczestnicy konkursu

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.

3. ) Przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”.

4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

1) pracownicy Organizatora;

2) właściciele Spólki DNS Group

2) małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1i2

3) Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:

a) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-2 są związane umową cywilnoprawną.

Zasady udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1) odebrać maila informującego o Konkursie

2) za pomocą linku umieszczonego w mailu przejść na stronę zawierającą formularz

3) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu;

4) w dniach 19 grudnia – 22 grudnia 2017 r. – zapisać się na newsletter zostawiając swój adres mailowy i klikając przycisk ZAPISZ MNIE

5) czekać na opublikowanie listy z laureatami

2. Konkurs polega na zapisaniu się do newslettera w kolejności od 1 do 30, którą to kolejność będzie zapisywał system Freshmail, a o kolejności będzie decydowała data i godzina rejestracji zgłoszeń

3. Uczestnik, który zostanie zapisany na pozycji 1,5,10,15,20,25,30 automatycznie, staje się laureatem Konkursu

4. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie zapisany na listę w pozycji: 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29 oznacza to, że nie otrzyma nagrody. Do tych uczestników zostaną przesłane linki umożliwiające zakup pakietów promocyjnych Organizatora Konkursu

5. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w grze konkursowej tylko jeden raz postanowień § 5 ust. 3.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4

Mail, link, Freshmail

1. Mail – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Uczestnika, pobrany z przestrzeni publicznej z wyszukiwarek internetowych i branżowych katalogów internetowych

2. Do udziału w Konkursie uprawniają maile, które:

1) zostały odebrane w dniach 19 grudnia – 22 grudnia 2017 r. adresowane przez Organizatora do Uczestnika za pomocą systemu Freshmail

3. Freshmail – system, narzędzie do obsługi e-mail marketingu.

§ 5

Zapisanie do newslettera

1. Uczestnik za pomocą linku umieszczonego w mailu jest przenoszony na stronę konkursową www.dnsgroup.pl/konkurs ;

2. Na stronie konkursowej umieszcza w specjalnym polu swój adres email , akceptuje Regulamin i klika przycisk ZAPISZ MNIE

3. Zarejestrowane w systemie Fresmail adresy mailowe tworzą listę począwszy od pozycji 1, którą system układa w kolejność chronologicznie zgodnie z czasem obowiązującym na terenie Rzeczzpospolitej Polski

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 1 jest dobrowolne, acz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża akceptując niniejszy Regulamin.

3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z

późn. zm.).

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym prowadzenia postępowania reklamacyjnego (jeśli takie postępowanie będzieprowadzone) oraz celach marketingowych Spólki DNS Group.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7

Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład, której wejdzie:

1) Trzech przedstawiciel Organizatora;

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;

2) rzetelne rozstrzygnięcie wszystkich odsłon konkursu;

3) przekazanie nagród głównych na podstawie protokołu przekazania nagród.

§ 8

NAGRODY

Rodzaje nagród

1. Nagrodą dla:

Uczestników, którzy zostali wymienieni w § 2 pkt.3 niniejszego Regulaminu zostaną wręczone następujące nagrody wg poniższego klucza:

dla uczestnika z nr 1 fundujemy stronę www , którą wykona Organizator wg własnego uznania dla uczestnika z nr 5 fundujemy sklep internetowy, który wykona Organizator wg własnego uznania dla uczestnika z nr 10 fundujemy nowe logo, które wykona Organizator wg własnego uznania dla uczestnika z nr 15 fundujemy utworzenie profili na SM i prowadzenie przez 1m-c, którą usługę wykona Organizator wg własnego uznania dla uczestnika z nr 20 fundujemy Rejestracja i darmowy rok utrzymania firmowej domeny na serwerze Organizatora dla uczestnika z nr 25 fundujemy gadżety firmowe ( kubki, długopisy, teczki, kalendarz na 2018 ) dobrane przez Organizatora wg własnego uznania dla uczestnika z nr 30 fundujemy usługę serwerową do 10 GB na serwerze Organizatora. Przy czym organizator zastrzega sobie prawo wymiany nagrody na inną będącą o podobnej wartości i w zakresie usług Organizatora, po wcześniejszych uzgodnieniach z Laureatem Konkursu.

§ 9

Wydanie nagród

1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową

W terminie do 01.20.2018 z zastrzeżeniem tych nagród, których wydanie będzie uzależnione od przekazania materiałów źródłowych przez Laureata

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty

zakończenia Konkursu (tj. 29 grudnia 2017 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej

wpływu do Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), zwanego dalej “reklamującym”;

2) przyczynę reklamacji;

3) treść żądania;

4) opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje należy kierować listem poleconym na adres: DNS Group Sp. z o.o. ul. Menueta 28, 02-827 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs REKLAMACJA.

4. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.

5. Decyzje wewnętrznej komisji nadzoru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu wewnętrznej komisji nadzoru listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

×
×

Koszyk