Polityka prywatności

Polityka prywatności Spółki DNS GROUP Sp. z o.o.

Wprowadzenie

W związku z prowadzona przez spółkę DNS GROUP Sp. z o.o. działalnością polegającą na świadczeniu usług agencji reklamowej i interaktywnej, priorytetem dla spółki jest dołożenie wszelkiej staranności, by zagwarantować odbiorcom naszych usług także bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 2016.05.04 z późn. zm.) naszym celem jest należyte poinformowanie państwa o wszystkich aspektach związanych z powierzeniem nam Państwa danych osobowych. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku rzetelnie i jasno poinformować Państwa o sposobach zbierania, pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawowe definicje

„RODO” – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 2016.05.04 z późn. zm.).

„Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Przetwarzanie Danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator” – DNS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669651, NIP: 7010667637, kapitał zakładowy 5.000 zł, adres e-mail kontakt@dnsgroup.pl (zwana dalej „DNS GROUP”).

Cookies (Ciasteczka) – oznaczają pliki tekstowe, które powstają w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie korzystania ze stron internetowych; wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika; dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie; strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp; służą do ułatwiania korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź przez dostosowanie korzystnych dla użytkownika treści przez stronę internetową.

Zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których DNS GROUP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których DNS GROUP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Odpowiednio do art. 13 i 14 RODO DNS GROUP będzie realizować wobec Państwa obowiązek informacyjny.

Cel stosowania i przechowywania plików cookies oraz sposób wycofania zgody

DNS GROUP stosuje trzy rodzaje plików cookies:

  1. Cookies techniczne (działanie oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy) – zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej; dotyczą adresu IP, czasu przebywania na stronie internetowej, lokacji z których dokonywane jest wejście na stronę internetową, urządzenia z którego dokonywane jest wejście na stronę internetową; decyzji podejmowanych przez użytkownika na stronie internetowej,
  2. Cookies marketingowe – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do użytkownika naszej strony internetowej oraz jego preferencji i zainteresowań oraz odwiedzanych stron internetowych. Pliki te mogą służyć do tworzenia profili reklamowych użytkowników i unikania prezentowania reklam losowych i rozmijających się z preferencjami użytkownika, a także prezentowania wiele razy tej samej reklamy. Pozwalają również mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Na potrzeby działań marketingowych korzystamy z rozwiązań partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie marketingowe uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby,
  3. Cookies analityczne – umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i  jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony internetowej. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.

Pliki cookies w zależności od ich rodzaju są przechowywane na użytkowanym przez użytkownika urządzeniu do czasu opuszczenia strony (sesyjne) lub istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu (stałe).

DNS GROUP w ramach plików cookies zbiera następujące dane: imię, adres e-mail, adres IP, rodzaj urządzenia, system operacyjny, czas przebywania na stronie internetowej, podjęte działania przez użytkownika na stronie internetowej.

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania plików cookies należy zastosować metodę przewidzianą dla danej przeglądarki internetowej. Brak możliwości zapisywania i odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym lub niepoprawnym działaniem strony internetowej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z danej strony internetowej.

Podstawy prawne i typ danych osobowych przetwarzanych przez DNS GROUP

DNS GROUP każdorazowo wskazuje niezbędne informacje w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Stając się Administratorem Państwa danych osobowych zależy nam w szczególności, by wszelkie kwestie dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych zostały Państwu wyjaśnione w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych DNS GROUP kieruje się zasadą by zbierać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Opracowując niniejszą Politykę dokonaliśmy analizy wszystkich procesów, które skutkują pozyskaniem danych osobowych. Zbierane przez DNS GROUP dane to:

Administratorem Państwa danych osobowych stajemy się w związku z zawarciem z Państwem umowy sprzedaży. Aby świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem naszej działalności DNS GROUP zawsze przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel: zawarcie i wykonanie umowy o sprzedaży produktów oferowanych przez DNS GROUP.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

Umowny / ustawowy wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi tylko i wyłącznie Państwa decyzję. Niemniej jednak w celu prawidłowego wykonywania swojej statutowej działalności przez DNS GROUP podanie niektórych kategorii danych jest niezbędne a brak tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia świadczeń, do których DNS GROUP się zobowiąże.

Brak podania tych danych osobowych może spowodować, że DNS GROUP odmówi realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i karnych.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a DNS GROUP jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w powyższym zakresie o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@dnsgroup.pl.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez DNS GROUP, a także skargi dotyczące powyższych kwestii, prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres kontakt@dnsgroup.pl. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

DNS GROUP będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli DNS GROUP będzie związana takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Warszawa, dnia 10.01.2023 r.